Masarykovo demokratické hnutí

- Facebook

Pokračujeme v putování

Předsednictvo MDH přijalo a schválilo návrh svého člena Mgr.Zdeňka Pokorného na uspořádání výstavy, která by veřejnosti přibližovala osobnost T.G.Masaryka dalším možným způsobem.

Spolupracovník autora námětu, Mgr.Ladislav Smejkal, historik a muzejník vytvořil libreto,které bylo podkladem pro naplnění deseti výstavních rámů materiály, které zachycují život a dílo prvního prezidenta ČSR Tomáše Garrigua Masaryka. Na třech dalších rámech umístil prezentaci Masarykova demokratického hnutí, které si stanovilo při svém vzniku jako nejdůležitější úkol šíření odkazu TGM v řadách široké veřejnosti. Od roku 2007 pak svoji působnost rozšířilo do řad mládeže vyhlášením literární soutěže „MASARYK do škol“. Soutěže se každoročně zúčastňují žáci ZŠ, SŠ a Gymnázií.

Slavnostní vernisáž výstavy proběhla 7. 3. 2014 v České Lípě, odkud oba její autoři pocházejí, a městské muzeum projevilo zájem o první zveřejnění. Otevření výstavy se stalo vyvrcholením tradiční vzpomínkové akce k výročí narození T. G. Masaryka, která se každoročně koná na náměstí TGM, před budovou Městského úřadu. Letošní akce se kromě obou autorů výstavy zúčastnila starostka MěÚ, další funkcionáři, zástupci škol, společenských organizací a místní veřejnost. Delegaci MDH z Prahy vedl její předseda Prof. Michael Halaška. Mezi řečníky vystoupil za MDH Doc. Vratislav Preclík, starostka města a Mgr. L. Smejkal. Pedagogové místní ZUŚ zahráli a zazpívali českou státní hymnu, a další průběh akce oživili a zpestřili hudebním a pěveckým programem. Delegace položily k bustě T. G. Masaryka květiny.

Následně proběhlo vlastní slavnostní otevření výstavy „MASARYKŮV ODKAZ“ v Maštálkově síni městského muzea v České Lípě. Zde promluvil Prof. M. Halaška, předseda MDH, poděkoval autorům a starostce města za podporu akce. Pracovníkům muzea pak za vstřícnost při prvním uspořádání naší výstavy. Úvodní slovo k obsahu a významu výstavy podali autoři, Mgr. L. Smejkal a Mgr. Z. Pokorný. Také zde pro hosty pokračovalo hudební vystoupení pedagogů místní ZUŠ.

Výstava byla v České Lípě ukončena v posledním týdnu měsíce dubna a odtud byla převezena do budovy KÚ Libereckého kraje. Nad výstavou převzal záštitu hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta. Slavnostní vernisáž v Liberci proběhla 12. 5. 2014 odpoledne za účasti náměstků hejtmana, který se omluvil z důvodu pobytu na stáži v zahraničí. Dále radní pro kulturu, zástupců místních společenských organizací a místních občanů. Delegaci P MDH vedl její místopředseda Mgr. František Dobšík, který na úvod zástupcům KÚ poděkoval za možnost uskutečnit výstavu v krásném prostředí budovy, autorům námětu a libreta, kteří výstavu odborně uvedli. Vyslovil poděkování všem osobám, které se na realizaci výstavy podílejí. V delegaci MDH byli dále MUDr. Lidmila Ripová, místopředsedkyně MDH a tajemnice Mgr. Jindřiška Nevyjelová. Zpestření průběhu vernisáže zajistili učitelé ZUŠ v České Lípě, kteří zahráli a zazpívali lidové písně. Radní pro školství v kraji sdělila, že byli vyzváni ředitelé škol, aby doporučili vyučujícím návštěvu výstavy spolu se žáky své školy. Předpokládáme, že se tak stane. Námět výstavy a jeho realizace jsou zpracovány formou přístupnou dětským i dospělým návštěvníkům. Přibližují život, dílo a odkaz T. G. Masaryka srozumitelným způsobem, takže mohou být přínosem v hlubším poznání významné osobnosti, kterou první prezident, zakladatel Československé republiky, bezesporu byl a stále je. Jeho význam a přiklad je stálou hodnotou.

Masarykovo demokratické hnutí ctí a šíří odkaz Tomáše Garrigua Masaryka různými formami své činnosti. Jednou z forem je právě probíhající putovní výstava "MASARYKŮV ODKAZ".

Pokračování v putování výstavy o T.G.Masarykovi:

V měsíci červnu 2014 jsme naši výstavu umístili do budovy ZŠ Na Smetance v Praze 2. Zde se s obsahem seznámili žáci, vyučující i návštěvníci školní budovy.

S velkou radostí jsme využili možnosti umístit výstavní panely v budově SENÁTU PČR. Důstojný rámec vernisáže, kterou spolu s funkcionáři MDH zahájil předseda SENÁTU PČR pan Milan Štěch, který převzal nad akcí záštitu, připravilo kulturní vystoupení hornistky v doprovodu klavíru. Hojná účast členů MDH, senátorů a zaměstnanců senátu byla důkazem, že zájem o osobnost prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka je stále živá.

Dalším místem, kde měli zájemci o život, dílo a poslání odkazu T. G. Masaryka pro současnost, možnost čerpat poznatky, bylo Středočeské muzeum v Brandýse nad Labem. Vernisáž výstavy byla doplněna uvedením publikace Ing. Zdeňka Zalabáka o historii pomníku TGM v Brandýse nad Labem. Datum slavnosti bylo stanoveno na 28. 10. 2014 a účastníci tohoto data využili k položení květin k pomníku TGM a k pomníku obětem útlaku v letech 1939 – 1945 a v letech 1948 - 1989.

Dalším místem, kde jsme výstavu umístili, byl prostor kulturního domu v Kopřivnici a posléze budova gymnázia v Příboře. To už se psal rok 2015.

O umístění výstavy projevilo vedení Masarykova gymnázia v Plzni. Výstava zde měla také velký úspěch u žáků i dospělých návštěvníků. Z Plzně jsme výstavní panely převezli do gymnázia v Kadani. Tam žáci pod vedením pedagogů uspořádali zajímavou soutěž, při které žáci hledali fakta, kterými by dokumentovali význam prezidenta T. G. Masaryka pro současnost.

Dalším místem výstavy Dům kultury Zlíně, kde pod záštitou Masarykovy demokratické akademie při vernisáži 29. 2. 2016 vystoupila poradkyně premiéra Vlády ČR pí Gajdušková. Výstavu navštívili žáci místních škol a veřejnost. Kromě jiného se bližší seznámení s Masarykovým demokratickým hnutím stalo impulzem pro založení Klubu TGM ve Zlíně.

V květnu 2016 jsme převezli výstavní panely do budovy gymnázia v Trutnově. Místními pedagogy byla využita uspořádáním soutěže: „Hledej, ze které Masarykovy publikace je tento citát“. Po chodbách školy byly rozvěšeny citáty a v prostoru výstavy nabídnuta řada publikací, ze kterých byly citáty vybrány. Podle sdělení vyučujících měla výstava i soutěž, která její význam rozšířila, velký úspěch u žáků a zaujala i veřejnost.

Výstava bude putovat dál a obohacovat poznatky dalších návštěvníků.

V současné době jsou výstavní panely upravovány, aby důstojně reprezentovaly činnost Masarykova demokratického hnutí a prezentovaly poznatky o životě prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, kterého si velmi vážíme. Nabízíme školám, organizacím a úřadům výstavu k instalaci, aby se odkaz prvního prezidenta ČSR dostal k dalším občanům a především k mladé generaci.

Zpracovala: Mgr.Jindřiška Nevyjelová
duben 2016